قير

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۵۲۲۰۰۹ ۵۴۵۲۲۲۰۸ ۵۴۵۲۲۱۱۰
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره یوسف انصاری ۰۹۱۷۳۹۲۱۱۸۰
مسئول مشتركين موسي سهامی  
مسئول بهره برداري اكرم نادريان  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
  پست الكترونيك: ghir-at-abfa-fars.ir