لطیفی

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱
۵۲۴۱۳۳۵۰
  ۱۲۲
۵۲۴۱۳۸۰۶
   
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره منصور تقوی فرد
۰۹۱۷۱۸۳۸۷۲۷
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل