مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

محمد حسین یوسفی

سمت : مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل: