مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

امیر حسین مهجور

سمت : مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل: zandsazad@gmail.com