مرودشت

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۳۳۴۴۶۰۱ ۴۳۳۴۴۶۰۶ ۱۲۲
۴۳۳۴۴۶۰۲    
۴۳۳۴۴۶۰۳    
۴۳۳۴۴۶۰۴    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره عبدالحسین منوچهری ۰۹۱۷۳۲۹۱۶۰۲
مسئول مشتركين محمد حسن محرابي  
مسئول بهره برداري سعيد بوستاني  

 

آدرس : خيابان انقلاب خيابان ميرزاخاني

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: marvdasht-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي مرودشت