مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

ابوذر غفاری

سمت : مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

تلفن : ۳۲۲۹۰۴۱۶

نمابر:

آدرس ایمیل: