مشارکت عمومی

ذینفعان محترم می توانید دیدگاه ، پیشنهادها و انتقادات خود را به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای شرکت به آدرس https://www.abfa-fars.ir در بخش های " ارتباط با ما " ، "خدمات الکترونیک" ، "مشارکت مردمی" و همچنین به صورت الکترونیکی ، تلفنی یا حضوری در میز خدمت،  به   این شرکت انتقال دهند . ما همواره مشتاق دریافت دیدگاه ها و نظرات سازنده شما بزرگواران هستیم .