معاون خدمات مشترکین و درآمد

رضا اسدی

سمت : معاون خدمات مشترکین و درآمد

تلفن : ۳۲۲۹۰۴۱۶

نمابر: ۳۸۴۳۵۸۴۶

آدرس ایمیل:


واحد سازمانی : حوزه مدیریت عامل  
 عناوین وظائف و مسئولیتها :

 1. دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
 2. برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
 3. برنامه ریزی به منظور انجام صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای از پیش تعیین شده
 4. تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
 5. نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه
 6. نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین
 7. نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 8. نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف
 9. دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب, بر صدور و بیلان درآمد
 10. برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه
 11. نظارت بر شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
 12. نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی