مهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۸۲۲۱۰۰ ۵۲۸۲۲۹۵۵  
۵۲۸۲۳۶۶۶    
۵۲۸۲۵۰۰۵    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره اکبر کوهنورد ۰۹۱۷۲۴۹۶۲۳۹
مسئول مشتركين ابراهيم حسيني المدني  
مسئول بهره برداري عبدا... محمدي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: mohr-at-abfa-fars.ir