نورآباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۲۵۲۵۳۱۰ ۴۲۵۲۲۹۱۰  
۴۲۵۲۲۹۱۱    
۴۲۵۲۷۶۱۴    
۴۲۵۲۵۳۱۱    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمد باقر رحمانی  
مسئول مشتركين    

 

آدرس :‌ خيابان شهيد باهنر

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : noorabad@abfa-fars.ir