ني ريز

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۸۳۰۱۵۱ ۵۳۸۳۰۱۵۳ ۵۳۸۳۰۱۵۰
۵۳۸۳۰۱۵۲    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره احمد شكوهي ۰۹۱۷۳۳۲۵۴۹۳
مسئول خدمات مشتركين حبيب حق شناس  
     

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: neyriz-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي ني ريز