گله دار

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۸۵۲۴۴۴ ۵۲۸۵۳۶۰۹  
۵۲۸۵۲۳۳۳    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سعید علیپور ۰۹۱۷۳۰۲۱۱۵۶
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري حیدر آزاده  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 

پست الكترونيك: galedar-at-abfa-fars.ir