مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهراقلید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر فاروق ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر داراب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی در شهر مرودشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفردو حلقه چاه آهکی در شهر فسا ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی کف شکنی یک حلقه چاه آهکی و لوله گذاری در شهر خنج ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر نورآباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سورمق ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سیدان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهرجهرم ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی خط انتقال آب شهر اقلید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل شماره ۶۰۰/۵۰۲۶ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

صفحه‌ها