امور بازرگانی

بهنام عابدین زاده

سمت : مدیر امور بازرگانی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۴

آدرس ایمیل: be.abedin710@yahoo.com

عناوین وظا یف ومسئو لیتها :

 • دریافت دستور کار وخط مشی ها از مقام مافوق وانجام برنامه ریزی لازم
 • دریافت آئین نامه ودستور العملهای مربوطه
 • پیش بینی وتهیه وتنظیم بودجه سالیانه
 • برآورد احتیاجات مختلف شرکت وبرنامه ریزی جهت خرید مطا بق با ضوابط
 • نظا رت وبررسی در خواستهای خریدلوازم ووسایل مورد نیاز وهمگانی با مسئو  لین واحد های مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی وکمیت وکیفیت کالا یا شرح خدمات مورد نیاز
 • هماهنگی جهت خرید سفارشات نظا رت وکنترل بر امور بازرگانی وخرید ها ی داخلی وخارجی،تایید کالا خدمات وانطباق قیمتهای واقعی ونظارت بر عملیات ترخیص کالا وسفارشات
 • نظارت ورسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها واسناد خرید شرکت در کمسیو نها ی خرید به منظور انتخاب کالا های مرغوب از نظر کمی وکیفی
 • نظارت بر ثبت وپیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارا ت اسنادی ،تنظیم اوراق ثبت سفار شات ،بیمه وحمل و نقل وسایر مدارک
 • نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازانونظارت براسناد کالا ها وخدما ت خریداری شده و ارسال به امور ما لی ونگهداری حساب کالا های خری داری شده با هماهنگی امور مالی
 • نظارت در بر گزاری جلسات منا قصه و مزایده وکمیسیون های مربو ط ونظارت بر انجام تشریفا ت گمر کی
 • ارائه گزارشا ت مورد نیاز به مقامات ما فوق
 • در صورت لزوم انجا م سایر وظایف محوله در چار چوب وظایف شغل مورد تصدی