امور بازرگانی

شهرناز کیهان

سمت : مدیر امور بازرگانی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۴

 

عناوین وظا یف ومسئو لیتها :

 • همکاری در تهیه و تنظیم و پیش بینی بودجه سالیانه
 • برآورد احتیاجات مختلف شرکت و برنامه ریزی جهت خرید مطابق با ضوابط
 • برنامه ريزي، و هماهنگي لازم در كليه عمليات و تشريفات لازم به منظور سفارش خريد، استعلام، همکاری در برگزاري مناقصه و مزايده، امور ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، عمليات ترخيص از گمركات و ساير تشريفات بازرگاني
 • برنامه‌ريزي نظارت بر اموال و استقرار سيستم مطمئن نگهداري و كنترل اموال شرکت
 • برنامه‌ريزي انجام امور بيمه‌اي حمل و نقل و ساير پوشش‌هاي بيمه‌اي كالاهاي خريداري شده
 • هماهنگي‌هاي لازم در تنظيم و اجراي قراردادهاي خريد كالا و خدمت
 • شناسايي و تعيين مؤسسات، سازمانها و شركتهاي بازرگاني معتبر بمنظور تهيه و تأمين كالا و خدمات مورد نياز شركت و تهيه بانك اطلاعات مربوط
 • تعامل با مسوولين واحدهاي مختلف از حيث اطلاعات درخواستي در مورد مشخصات فني كالاها يا شرح خدمات مورد نياز
 • ارايه خدمات مورد تقاضاي واحدهاي مختلف شركت از حيث انطباق آنها با آيين‌نامه معاملات شركت
 • انجام سفارشات، خریدهای داخلی و خارجی، تأئید کالا و خدمات و انطباق قیمتهای خرید با قیمتهای واقعی
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي بازرگاني، سيستم اموال و امور مالي و همكاري با حسابرسان داخلی و خارجی
 • شركت موثر در جلسات كميسيون هاي مناقصه و مزايده
 • نظارت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و هماهنگی با مسئولین واحدهای مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و کمیت و کیفیت کالا یا شرح خدمات مورد نیاز
 • نظارت و كنترل بر نحوه هزينه تنخواه گردان دفتر و حسن انجام ترخيص كالاها
 • نظارت و رسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و شرکت در کمیسیونهای خرید به منظور انتخاب کالاهای مرغوب از نظر کمی و کیفی
 • نظارت برثبت و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات، بیمه و حمل و نقل و سایرمدارک
 • نظارت بر عملیات ترخیص کالا و سفارشات
 • نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازان و نظارت بر اسناد کالاها و خدمات خریداری شده و ارسال به امور مالی و نگهداری حساب کالاهای خریداری شده با هماهنگی امور مالی
 • نظارت در برگزاری جلسات مناقصه و مزایده و کمیسیون های مربوطه و نظارت بر انجام تشریفات گمرکی