دفتربهره برداری از تأسیسات آب

مجتبی متوسل

سمت : مدیر دفتربهره برداری از تأسیسات آب    

تلفن : ۳۸۴۳۵۸۴۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل: mojtaba.motevasel(at)gmail.com

 

عناوین وظائف و مسئولیتها:

 • نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها
 • کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها تا پس آب شرب و خطوط  انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب
 • نظارت بر انجام بررسیهای لوازم جهت اولویتهای اجرائی طرحهای ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب شهری با توجه به اعتبار تصویب شده
 • بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی
 • حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول
 • کنترل و نظارت بر صحت کاربرد مصالح و تجهیزات و اطمینان از کیفیت مطلوب مواد و مصالح
 • بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح ، تجهیزات ماشین آلات لوازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات و تنگناها
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ، ماشین آلات ، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه
 • ارائه طریق و پیشنهاد روشهایی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه
 • آشنایی با دستورالعملها ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و شرایط عمومی پیمان و ......آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت
 • تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها و ارسال آن به واحدهای ذیربط