دفترمدیریت مصرف ومطالعات کاهش آب بدون درآمد

محمد رازقیان

سمت : مدیر دفترمدیریت مصرف ومطالعات کاهش آب بدون درآمد

تلفن : ۳۸۴۳۵۸۴۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل: rezeghian(at)abfa-fars.ir