دفترکنترل کیفیت آب وفاضلاب

اسماعیل عجم

سمت : مدیر دفترکنترل کیفیت آب وفاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۸۴۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل: es.ajam(at)abfa-fars.ir

 

عناوین وظایف ومسئولیتها :

 • - نظارت بر اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت وبهداشت آب وفاضلاب مشتمل بر: مدیریت کیفیت منابع آب ، کنترل
 • کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب وفاضلاب ، کنترل کیفیت در شبکه های توزیع وتاسیسات آب وفاضلاب ، احداث ویا تجهیز
 • آزمایشگاهی آب وفاضلاب ومدیریت اطلاعات در شهرهای تابعه
 • - برنامه ریزی وایجاد هماهنگی در کارکنان زیر مجموعه در اجرای ماموریت ها ونظارت بر حسن انجام آن
 • - ایجاد ارتباط با ستاد شرکت  مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاری در تهیه دستور المعل هاو ضوابط کنترل کیفیت آب وفاضلاب
 • - تهیه وتدوین دستور المعل های مورد نیاز برای هماهنگی سازی نحوه انجام فعالیت ها و اطمینان از انجام  صیحیح فعالیت های
 • کنترل کیفیت آّ ب وفاضلاب (نظیر دستر المعل های نحو ه ی انجام کلر سنجی ، نمونه برداری ، چک لیست های بازد ید ..)
 • -مشارکت در تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات لازم مورد نیاز واحدهای  کنترل کیفیت ( اعم از تجهیزات آزمایشگاهی
 • ویا تجهیزات گندزدایی آب شرب ) از لحاظ فنی
 • همکاری با دفتر آموزش جهت برنامه ریزی در خصوص ارتقا ء سطح دانش تخصصی کارکنان واحدهای کنترل کیفیت در شهرهای
 • تابعه از طریق نیاز سنجی آموزشی و بر گزاری دوره آموزشی مرتبط
 • -ایجاد ارتباط و هماهنگی با دیگر سازمان های محلی مسئول در زمینه ی نظارت بر بهداشت آب وفاضلاب
 • - تهیه و ارایه ی گزارش های تحلیلی از وضعیت  کیفی آب (از منابع تا نقا طمصرف ) به مقام های بالاتر