معرفی خدمات

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان فارس

کلیه خدمات شرکت آب و فاضلاب به استان فارس از طریق وب سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی می باشد. خدمات قابل ارایه به طور کلی به دو گروه خدمات واگذاری و خدمات پس از فروش تقسیم می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین خدمت شرح کامل، مدارک مورد نیاز و مراحل و گردش کار آن خدمت را مشاهده خواهید کرد. شناسنامه هر دسته از خدمات فوق با کلیک بر روی لینک های زیر در دسترس می باشد.

شناسنامه خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۸۰KB
شناسنامه خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۹۰KB

 

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیر خدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات زیر خدمت(شناس نامه زیر خدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

عنوان خدمت کلان

عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)

ارائه خدمات واگذاری

واگذاری انشعاب آب(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

واگذاری انشعاب فاضلاب(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱)

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

​​

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

ارائه خدمات پس از واگذاری

تغییر كاربري انشعاب آب(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

​​ پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تغییرقطر انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تفكیك كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تغییر مكان کنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

آزمايش كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تعويض كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰ )

 • سایت اینترنت
 • تماس با ۱۲۲
 • پیامک
 • تلفن همراه

۱۲۲

دفتر ارتباط با مشتریان(اتفاقات آب)

قطع موقت و وصل انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

​​ ​

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

جمع آوري يا ادغام انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • پیامک

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

اعلام كاركرد كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
 • پیامک

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب (

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶

)

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
 • پیامک

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

اطلاع رسانی قطعی آب ( ۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰ )

 • سایت اینترنتی
 • تماس ۱۲۲
 • پیامک

۱۲۲

دفتر ارتباط با مشتریان(اتفاقات آب)

 

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
 • پیامک
 • تلفن همراه
 • پست الکترونیک

۰۷۱۳۲۲۹۰۳۶۴

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

 

فروش آب تانكري (

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

)

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳

۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

معاونت مشترکین

 

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰ )

 • سایت اینترنتی
 • دفتر پیشخوان
 • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
 • پیامک
 • تلفن همراه
 • پست الکترونیک

۵الی۰۷۱۳۸۲۳۵۱۵۲

داخلی۳۹۲

دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات